Αυξημένο τζίρο αλλά μειωμένη κερδοφορία παρουσιάζει όσον αφορά τις οικονομικές της επιδόσεις για το 2022 η εταιρεία ZAROS S.A, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμφιάλωσης νερού. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της, ο τζίρος της ZAROS εμφανίζεται αυξημένος έπειτα από μια περίοδο οικονομικής αστάθειας. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών στη χρήση 2022 ανήλθε σε €17.131.996 έναντι €15.219.792 κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 13% περίπου. Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) ανήλθαν σε €1.851.818 σημειώνοντας σημαντική μείωση 32% περίπου ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε 40% περίπου.

Η ανωτέρω μείωση των μικτών αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με τη Διοίκηση της εταιρείας, στην επιβάρυνση του κόστους παραγωγής εξαιτίας των ανατιμήσεων των πρώτων υλών και της ενέργειας. Επιπροσθέτως, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζονται μειωμένα και ανήλθαν σε €1.709.592 έναντι €2.664.603 της προηγούμενης χρήσης. Το σύνολο των παραγωγικών εγκαταστάσεων της ZAROS βρίσκεται εγκατεστημένο έξω από τον Ζαρό στο Νομό Ηρακλείου ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι συνολικής επιφάνειας 15.850,8 m2 και περιλαμβάνουν τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και χώρους γραφείων και ποιοτικού ελέγχου. Σημειώνεται πως οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης – τυποποίησης – συσκευασίας είναι πλήρως αυτοματοποιημένες σε όλα τα στάδια παραγωγής, εμφιάλωση – συσκευασία – παλετοποίηση ενώ συνολικά λειτουργούν επτά γραμμές παραγωγής με μεγάλη δυναμικότητα.