Κατά την χρήση 2022, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ πέτυχε εκ νέου, αφ’ ενός να αυξήσει τις εξαγωγές τυποποιημένων προϊόντων ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών, απόρροια της στρατηγικής εξωστρέφειας που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, και αφ’ ετέρου να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την οργανική της κερδοφορία. Η γεωγραφική διασπορά της πελατειακής βάσης, σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου πωλήσεων των τυποποιημένων προϊόντων, συνέβαλαν στην διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας της εταιρείας σε υψηλά επίπεδα. Σημειώνεται ότι άνω του 90% του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως σε χώρες της ΕΕ.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην έκθεση της ΑΓΡΟΒΙΜ για τη χρήση του 2022, κατά την οποία ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε €62.768.249 έναντι €49.761.042 το 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 26%. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε €9.717.111 το 2022 έναντι €10.087.516 το 2021, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 3,7 %. Συνολικά, η διοίκηση εκτιμά ότι για την εταιρεία στο βαθμό που θα υλοποιηθούν οι υπάρχοντες σχεδιασμοί τόσο στο επίπεδο των επενδυτικών σχεδίων αλλά και της επέκτασης σε νέες αγορές και προϊόντα, το μέλλον προδιαγράφεται θετικό με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης για τα έτη που έρχονται ενώ παράλληλα θεωρεί ότι παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στο ευρύτερο περιβάλλον, η πορεία της κρίνεται θετική.