Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν πρόσφατα η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, με στόχο τη διερεύνηση της συμμόρφωσης ορισμένων ειδών βιομηχανικών προϊόντων ως προς την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας προβλέπεται ο έλεγχος 178 δειγμάτων σε βάθος διετίας. Ειδικότερα, τον πρώτο χρόνο προβλέπεται ο έλεγχος 85 δειγμάτων και 93 δειγμάτων κατά το δεύτερο έτος.

Η επιλογή των κατηγοριών των προς έλεγχο βιομηχανικών προϊόντων γίνεται βάσει αξιολόγησης κινδύνου και αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς μέσω στοχευμένων ελέγχων στον τομέα της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων σε κατηγορίες προϊόντων όπως: μαγιό, πετσέτες μπάνιου, ενδύματα, υποδήματα, δερμάτινα, αναπτήρες, σύνθετη ξυλεία, παιχνίδια, πληκτρολόγια και «ποντίκια» ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διάρκεια του πρωτοκόλλου ορίζεται από τον Μάιο του 2024 έως και τον Απρίλιο του 2026, ενώ μετά το πέρας του προβλέπεται η από κοινού σύνταξη απολογιστικής έκθεσης.