Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του Κανονισμού REACH, καθιστώντας σαφές πλέον ότι η εφαρμογή του Eu Green Deal και του CSS θα φέρει μεγάλες αλλαγές στην χημική νομοθεσία, και συγκεκριμένα για τους Κανονισμούς REACH & CLP, όπως επισημαίνει η Sustchem. Πιο αναλυτικά, στις 20 Ιανουαρίου ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού 1907/2006 (Κανονισμός REACH), ο οποίος αφορά την Καταχώρηση (Registration), την Αξιολόγηση (Evaluation), την Αδειοδότηση (Authorisation) και τον Περιορισμό (Restriction) των χημικών προϊόντων. Ο σκοπός της αναθεώρησης είναι η εναρμόνιση του Κανονισμού με τη στρατηγική της Επιτροπής για ασφαλή και αειφόρο χρήση χημικών (Chemicals Strategy for Sustainability towards a toxic-free environment). Η στρατηγική περιλαμβάνει 85 ενέργειες που αφορούν κάθε πτυχή της παραγωγής, αποθήκευσης, πώλησης και χρήσης χημικών προϊόντων όπως απορρυπαντικά, βιοκτόνα/ απολυμαντικά, αγροχημικά/ λιπάσματα, πετροχημικά, καύσιμα, λιπαντικά, αρωματικά χώρου, προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου και άλλα.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία αναθεώρησης του Κανονισμού REACH:
• Αναθεώρηση των προδιαγραφών για την Καταχώρηση:
Στις προδιαγραφές καταχώρησης θα προστεθούν επιπλέον στοιχεία για την επικινδυνότητα, την ασφαλή χρήση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των χημικών, καθώς και συγκεκριμένα ήδη πολυμερών, που μέχρι τώρα εξηρούντο καταχώρησης, θα πρέπει να καταχωρηθούν κατά REACH.
• Mixtures Assessment Factor (MAF)
Θα εισαχθεί ειδικό παράρτημα στον Κανονισμό, για τον προσδιορισμό της παραμέτρου MAF, με την οποία θα εκτιμάται ο συνδυαστικός κίνδυνος κατά την ταυτόχρονη έκθεση σε διάφορες χημικές ουσίες.

• Ηλεκτρονική πληροφόρηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Θα προταθούν τρόποι βελτίωσης των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), με ιδιαίτερη έμφαση στην εναρμόνιση της ηλεκτρονικής πληροφορίας.
• Αξιολόγηση φακέλων REACH

Αναζητούνται τρόποι για την καλύτερη αξιολόγηση των υφιστάμενων φακέλων καταχώρησης, με έμφαση στην δυνατότητα ανάκλησης αριθμού καταχώρησης, στην περίπτωση όπου ο φάκελος δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό.
• Αντικατάσταση διαδικασίας αδειοδότησης REACH – REACH AuthorisationΑντικατάσταση της διαδικασίας αδειοδότησης από μία νέα απλουστευμένη διαδικασία που συνδυάζει και την διαδικασία περιορισμών (Restriction) στα πλαίσια της πολιτικής «One-Substances-One-Assesment»
• Επέκταση Περιορισμών REACH – REACH Restriction

Επέκταση των παραμέτρων περιορισμού ουσιών, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και κριτήρια ενδοκρινικών διαταρακτών (EDS), PBT/vPvB, ανοσοτοξικές, νευροτοξικές και αλλεργιογόνες για το αναπνευστικό σύστημα ουσίες.
• Έλεγχος και Εφαρμογή του Κανονισμού REACH
Θα καθιερωθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, με έμφαση στους διασυνοριακούς ελέγχους.