Οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια και στα υλικά έκανα ευδιάκριτο το αποτύπωμά τους στα οικονομικά της βιομηχανίας συσκευασιών ΒΙΣ ΑΕ. Ο κύκλος εργασιών της το 2023 παρουσίασε μείωση κατά 19,12% και ανήλθε σε 14.179.552 ευρώ έναντι 17.531.524 ευρώ το 2022. Τα μικτά κέρδη προ αποσβέσεων ανήλθαν σε 1.747.470 ευρώ έναντι 2.624.405 ευρώ σημειώνοντας σημαντική μείωση κατά 33,41%. Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές 45.910 ευρώ έναντι κερδών 86.218 ευρώ το 2022. Όσον αφορά τις επενδυτικές εκροές της εταιρείας που αφορούν τις αγορές ενσώματων παγίων, διαμορφώθηκαν σε 169 χιλ. ευρώ το 2023 από 377 χιλ. ευρώ το 2022 με συνέπεια οι συνολικές ταμειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες να φαίνονται μειωμένες κατά 208 χιλ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΣ πριν περίπου έναν μήνα αποφάσισε ομόφωνα την χορήγηση ειδικής άδειας, με ισχύ 6 μηνών για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος. Συγκεκριμένα, η ΒΙΣ αποφάσισε την πώληση προς την HQF (η οποία είναι και η βασικός της μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής 91,31 %), μειοψηφικού πακέτου 1.641.591 ονομαστικών μετοχών της άνω βασικής μετόχου της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,3132% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, αντί του τιμήματος των 1.643.790 ευρώ, το οποίο ισούται περίπου με την ονομαστική τους αξία.