Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ» ανακοινώνει ότι κατά την κατά τις 16.02.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα την χορήγηση ειδικής άδειας, με ισχύ 6 μηνών, για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος η οποία, συγκεκριμένα, είναι η πώληση προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρεία Τροφίμων (HQF), η οποία είναι και η βασικός της μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής 91,31 %), μειοψηφικού πακέτου 1.641.591 ονομαστικών μετοχών της άνω βασικής μετόχου της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,3139 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, αντί του τιμήματος των 1.643.790 ευρώ, το οποίο ισούται περίπου με την ονομαστική τους αξία (1.641.591 ευρώ). Το εν λόγω τίμημα θα εξοφληθεί με ολικό συμψηφισμό οφειλής της ΒΙΣ προς την HQF, η οποία έχει προέλθει από διαδοχικές ταμειακές ενισχύσεις (προκαταβολές) της HQF προς την ΒΙΣ, προκειμένου η τελευταία να ξεπερνάει πρόσκαιρες ταμειακές ανάγκες της.