Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 851 χιλ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2021 η Βιοτέρ, από ζημιές 107 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ στο γ’ τρίμηνο οι ζημιές ανήλθαν σε 679 χιλ. ευρώ από 45 χιλ. ευρώ. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν το εννεάμηνο σε 144 χιλ. ευρώ από 34 χιλ. ευρώ, και το γ’ τρίμηνο σε 48 χιλ. ευρώ από 2 χιλ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 που αφορούν κυρίως την προστασία της υγείας του ήδη περιορισμένου αριθμού των εργαζομένων της, τα οποία είναι σύμφωνα προς τα εκάστοτε ισχύοντα κυβερνητικά και υγειονομικά μέτρα, εξασφαλίζοντας την συνεχή και απρόσκοπτη επιχειρηματική και επιχειρησιακή λειτουργία της. Η εταιρεία, έχοντας ήδη περιορισμένη δραστηριότητα (κύκλο εργασιών), εκτιμά πως η επίδραση της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά μεγέθη και τις μελλοντικές δραστηριότητές της είναι ήσσονος σημασίας.