Συνέχισε τις επενδύσεις στην παραγωγή η Viomal το 2023, παρότι οι τιμές του αλουμινίου είχαν επίπτωση στα μεγέθη της εταιρείας, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ρολών αλουμινίου και συστημάτων σίτας και σκίασης. Το 2023, η θυγατρική της ElvalHalcor δαπάνησε €562 χιλ. σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό προκειμένου να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες της μονάδας της στον Βατώντα Νέας Αρτάκης. Από το παραπάνω ποσό, αξία €160 χιλ. αφορά σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες τα οποία αναμένεται από την επόμενη χρήση να εξασφαλίζουν το 60% των αναγκών σε ενέργεια για το σύνολο του εργοστασίου, με στόχο και τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας. Μέσα στο έτος επενδύθηκαν €110 χιλ για γκρούπ ράουλα ενός νέου τύπου ρολού, καθώς επίσης χρήματα σε αναβαθμίσεις των ηλεκτρονικών της μηχ. ρολού 4, σε νέο φορτηγό για την εξυπηρέτηση των πωλήσεών της κ.α.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Viomal, η οποία κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα προϊόντων, οικονομικά μεγέθη. Ενδεικτικά, στοχεύει στην εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά, στην ενίσχυση της ψηφιοποίησης μέσω επενδύσεων σε κατάλληλες τεχνολογίες αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, με διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα και καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της χρήσης 2023, η Viomal είχε μια μείωση του κύκλου εργασιών της κατά €1.429 χιλ., η οποία δικαιολογείται από τη μείωση των τιμών ως αποτέλεσμα της μείωσης της τιμής της Α’ ύλης, η οποία βρισκόταν στα υψηλότερα επίπεδα το 2022. Το Μικτό Κέρδος ανήλθει σε € 4.162 χιλ έναντι €4.363 χιλ το 2022 παρουσιάζοντας πτώση €201 χιλ. ή σε ποσοστό κατά 5%, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών που επέφερε το όφελος του κόστους των πρώτων υλών.