Η Γενική Συνέλευση της ΒΙΟΚΑΡΠΈΤ αποφάσισε ομόφωνα τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και «ALBIO DATA ΜΟΝ. AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 για τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Επίσης εγκρίθηκε η τροποποίηση του σκοπού του άρθρου 4 του καταστατικού, λόγω της απορρόφησής του σκοπού (Κλάδος Πληροφορικής) της απορροφόμενης. Ως εκ τούτου, στον σκοπό του Άρθρου 4 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παραγωγή και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού (HARDWARE) και λογισμικού(SOFTWARE) και αναλωσίμων υλικών, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των παραπάνω εξοπλισμών, η παροχή υπηρεσιών μελέτης, οργάνωσης, εκπαίδευσης και επίβλεψης επιχείρησης, οργανισμών κ.λ.π