Αύξηση της τάξεως του 4,90% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ το 2022, ανερχόμενος -μετά την αφαίρεση του Claw Back και του Rebate- σε €390.449.962 έναντι €372.212.347 το προηγούμενο έτος. Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν αύξηση 1,24% και ανήλθαν σε ποσό €79.460.182 έναντι €78.486.995 της προηγούμενης χρήσης. Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών μετά την αφαίρεση του Claw Back & Rebate της χρήσεως 2022 παρουσίασε μείωση 0,91% και ανήλθε σε ποσό €313.612.582,32 έναντι των €316.507.126,85 της προηγούμενης χρήσης. Αναφορικά με το τρέχον έτος, όπως αναφέρει η διοίκηση στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της οικονομίας στην Ελλάδα, τις μειώσεις των τιμών των φαρμάκων και την επιβολή των νομοθετημένων κρατήσεων (claw back και rebate) τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2023 θα διαμορφωθούν στο ίδιο επίπεδο με αυτό της χρήσης 2022.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των επενδύσεων που «τρέχουν» μέσα στο 2023 είναι η δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου στη Βιομηχανική Ζώνη Πατρών για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει κάνει νύξεις για την πιθανότητα ανέγερσης και 5ου εργοστασίου, αλλά και επέκτασης σε παρεμφερείς τομείς δραστηριότητας, όπως τα καλλυντικά, OTC, medical device. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής του Ομίλου, οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται σε εν εξελίξει μελέτες για την εγκατάσταση και χρήση πράσινων προϊόντων κυρίως για την παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές φιλικές στο περιβάλλον (όπως φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις), με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα, φυσικό αέριο ως καύσιμο, ενεργειακή αξιοποίηση καυσαερίων, κίνηση ανυψωτικών περονοφόρων οχημάτων με ηλεκτρική ενέργεια – μπαταρίες κλπ.