Ανοδικά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Elton Διεθνούς Εμπορίου τόσο σε επίπεδο γ’ τριμήνου όσο και στο εννεάμηνο του 2021. Όπως διαφαίνεται από τις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην διανομή χημικών προϊόντων, α΄ υλών υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτόμων λύσεων στις βιομηχανίες παραγωγής τελικών προϊόντων, δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τη συνέχιση της πανδημίας Covid-19. Ειδικότερα, οι Ενοποιημένες πωλήσεις στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 109.187 χιλ. ευρώ έναντι 96.197 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 13,51%. Οι Ενοποιημένες πωλήσεις κατά το γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 38.449 χιλ. ευρώ έναντι 30.766 χιλ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 24,97%.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το εννεάμηνο ανήλθαν σε 8.928 χιλ. ευρώ έναντι 6.865 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,06%. Τα EBITDA κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 3.234 χιλ. ευρώ έναντι 2.214 χιλ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,10%. Όπως σημειώνει η διοίκηση της Elton, διαφαίνεται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά θα αρχίσουν να μειώνονται από το νέο έτος με μεγαλύτερες προσδοκίες για αυτό από το δεύτερο τρίμηνο. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης αυτές σχετίζονται με την αύξηση τιμής των καυσίμων που επηρεάζουν το μεταφορικό κόστος των εμπορευμάτων όπου ειδικά στο diesel κίνησης σημειώνεται πολύ μεγάλη αύξηση από πέρυσι την ίδια εποχή.