Άλμα σχεδόν 80% είδε το 2022 στο τζίρο της η Βαμβαλής ΑΕ, βιομηχανία τροφίμων με έδρα τη Λακωνία και… εξειδίκευση στην ελιά καλαμών. Πιο συγκεκριμένα, τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν το 2022 στο ποσό των 6.180.319 ευρώ έναντι 3.474.047 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 78%. Το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων ανήλθε σε 5.104.563 ευρώ έναντι 2.510.443 ευρώ το 2021, τα δε μικτά κέρδη σε 1.075.756 ευρώ έναντι 963.604 ευρώ. Από τα ανωτέρω, απομένουν καθαρά κέρδη προ φόρων 286.947 ευρώ έναντι 170.489 ευρώ.

Η παρουσία κερδοφόρων αποτελεσμάτων στη χρήση 2022 αλλά και η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, αποτελεί κατά την εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας θετικό αποτέλεσμα ως προς τις ενέργειές της για τη περαιτέρω αύξηση των καθαρών κερδών και κατά το έτος 2023. Όσον αφορά στη μελλοντική πορεία των εταιρικών υποθέσεων, στόχος της Βαμβαλής είναι «η αποδοτικότερη λειτουργία της με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της, η στήριξη του καλού ονόματος της εταιρείας στην αγορά και της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού στα προϊόντα της», αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι η ενασχόληση της εταιρείας φτάνει στο μακρινό 1930 όταν οι προπαππούδες της οικογένειας καλλιεργούσαν τις ελιές και ήταν οι μοναδικοί που τις εμπορεύονταν την τότε εποχή. Μάλιστα τα χωράφια τους καταλάμβαναν όλη την περιοχή και είχε λάβει την ονομασία «ΒΑΜΒΑΛΕΪΚΑ», εξ’ ού και η ονομασία της εταιρείας.