Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος σήμερα όσων ασχολούνται με τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως στις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες. Επομένως, η εκπαίδευση και πιστοποίηση δυναμικού εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα “must have” εργαλείο των πρώτης γραμμής στελεχών.
Η εποχή που ζούμε είναι ιδιαίτερη όσον αφορά το human asset της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς το “permacrisis” και η αβεβαιότητα, αποτελούν τη νέα πραγματικότητα. Καθώς η τεχνολογία αλλάζει και ζούμε σε καιρούς με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την ταχύτητα, η διαρκής εκπαίδευση καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων/δεξιοτήτων είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη. Η εκπαίδευση αποτελεί την «προίκα» του κάθε εργαζόμενου, την οποία χρησιμοποιεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας.

Τα οφέλη της πιστοποίησης για στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πολλαπλά και για τις δύο πλευρές (εργαζόμενο – επιχείρηση):
Πρότυπο ικανοτήτων: Η Πιστοποίηση εγγυάται τις ικανότητες των στελεχών, καθιστώντας το πιστοποιητικό έναν βασικό παράγοντα για την αξιολόγηση, την κατάρτιση και την πρόσληψη. Παράλληλα, αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, τα στελέχη της επιχείρησης επιτυγχάνουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους σε πλήθος χωρών.
Βελτίωση επιχειρησιακής επικοινωνίας: Γνώση και χρήση ορισμών και επαγγελματικής ορολογίας εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ενός ενιαίου συνόλου προτύπων.
Τυποποίηση των λειτουργιών: Η Πιστοποίηση αποτελεί εργαλείο για τα logistics και το supply chain ανεξάρτητα από την τοποθεσία και το απασχολούμενο προσωπικό, εφόσον ακολουθεί διεθνή πρότυπα.
Ενδυνάμωση και ενεργοποίηση προσωπικού: Έχει παρατηρηθεί ότι τα πιστοποιημένα στελέχη, έχουν αυξημένη απόδοση, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων και επομένως οδηγούν την επιχείρηση σε υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλότερης αξίας ενώ μεγιστοποιείται η απόδοση των επενδύσεων.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση που πιστοποιεί τα στελέχη της. Εργάζονται και συνεργάζονται μιλώντας την «ίδια γλώσσα» ταχύτερα, ενώ ελαχιστοποιούνται τα λάθη.

Εργασιακή αναγνώριση
Ο ρόλος του σύγχρονου logistician απαιτεί πολλαπλές δεξιότητες, καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις. Απαραίτητο προσόν θεωρείται πλέον ο συνδυασμός τόσο του ακαδημαϊκού υποβάθρου όσο και της δυνατότητας να ασκεί με ευκολία τις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες – soft skills». Αυτές περιλαμβάνουν την ικανότητα συντονισμού των υφισταμένων, συνεργασίας, κριτικής σκέψης, αντίληψης, λήψης άμεσων αποφάσεων με σημαντικότερη δεξιότητα την πολύπλευρη οπτική και τη σκέψη εκτός πλαισίου (out of the box), ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις καθημερινές δυσκολίες μέσα από βέλτιστα παραδείγματα.
Στο Supply Chain Institute έχοντας διαγνώσει εγκαίρως την ανάγκη, σχεδιάσαμε και διεξάγουμε επαναλαμβανόμενους κύκλους επαγγελματικής εκπαίδευσης στελεχών. Από την έναρξη του, το 2020, το πρόγραμμα παρακολούθησαν 157 στελέχη από 41 εταιρείες του κλάδου. Πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης όλων των πτυχών της αποθήκης, συνολικής διάρκειας 42 ωρών. Το πρόγραμμα οδηγεί προαιρετικά και σε πιστοποίηση φυσικών προσώπων από το ΕΣΥΔ στις ειδικότητες Διευθυντής Αποθήκης, Προϊστάμενος Αποθήκης και Αποθηκάριος.
Σήμερα οι εργοδότες διασφαλίζονται από την πιστοποίηση για την κατάρτιση του εργαζομένου. Και ο εργαζόμενος, πέρα από την κατοχύρωση της επαγγελματικής του εμπειρίας, γίνεται άμεσα πιο ανταγωνιστικός. Προς αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση οφείλουμε να κινηθούμε ώστε να διασφαλιστεί τόσο η βέλτιστη απόδοση για τις επιχειρήσεις όσο και η εργασιακή αναγνώριση για τα στελέχη.