Νέο εσωτερικό ελεγκτή της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», όρισε την Ελένη Στάμου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η κα Ελένη Στάμου πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα σε επιτροπή διαρκούς χαρακτήρα της εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

Ειδικότερα, η κα Στάμου είναι πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου της Μεγάλης Βρετανίας, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος, έχει δε πολυετή εμπειρία σε θέματα ελέγχου νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, έχοντας απασχοληθεί επί σειρά ετών σε ελεγκτικές εργασίες και μεθοδολογία ελεγκτικών εταιρειών. Ανέλαβε τα καθήκοντά της ως εσωτερικός ελεγκτής από τις 20 Δεκεμβρίου 2021.