Μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της ηλεκτροκίνησης πραγματοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), καθώς συνεργάστηκε με τη Volvo Car Hellas, πραγματοποιώντας έλεγχο σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του δικτύου της και επιθεώρηση της εγκατάστασης και της λειτουργίας τους. Αναλυτικά, η TÜV HELLAS πραγματοποιεί δειγματοληπτικά επιθεωρήσεις σε σταθμούς φόρτισης στο Δίκτυο Επίσημων Διανομέων της Volvo στη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συμμόρφωσή τους με την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 και άλλες τεχνικές απαιτήσεις.

Κατά τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εν λόγω σταθμοί φόρτισης είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε, μεταξύ άλλων να προσφέρουν βέλτιστο χρόνο φόρτισης με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, εξασφαλίζοντας έτσι αποδοτικότερη διαχείριση ενέργειας. Επιπλέον, στα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η ελαχιστοποίηση συχνότητας βλαβών ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού.