Με απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), τροποποιείται η υπ’ αρ. 4873/16-10-2018 (Β’ 4964) απόφαση της υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού της επένδυσης της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Η απόφαση αναφέρεται στην ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αφορά στην αύξηση – επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στα προϊόντα γιαούρτης και παγωτού.
Η τροποποίηση αφορά το φυσικό αντικείμενο, καθώς και τη συνολική ενισχυόμενη δαπάνη και τις δαπάνες ανά κατηγορία, του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 9.202.878,87 ευρώ. Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 35% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό ενίσχυσης με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής 3.221.007,60 ευρώ.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 4873/16-10-2018 (Β’ 4964) απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, της επένδυσης της εταιρείας «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ», για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.