Τροποποιήθηκε, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η απόφαση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της Μυτιληναίος στις διατάξεις του ν. 4399/2016 (Α ́ 117) και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»:
• ως προς τον φορέα της επένδυσης από «AΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ B.E.A.E.», σε «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και,
• ως προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας από 1.056,65 σε 1.447,10 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται «στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου» στην περιοχή AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το επενδυτικό σχέδιο είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 17.508.797,97 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης 4.377.199,49 ευρώ που χορηγείται με την μορφή φορολογικής απαλλαγής συμβατικής επένδυσης.

Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και εγκρίνεται το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής μέχρι του ποσού 1.459.066,50 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού φορολογικής απαλλαγής που αφορά στην συμβατική επένδυση, ύψους 4.377.199,49 ευρώ.