Το πράσινο φως στην υπαγωτή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ορεινή Αλλαντοποιία ΙΚΕ» με δ.τ. «Αλλαντικά Στρεμμένος», στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, άναψε στα μέσα Ιουλίου ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Η επένδυση αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής αλλαντικών και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους 522.956 ευρώ. Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Πέρυσι τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14.240,19 ευρώ, ο κύκλος εργασιών σε 727.843,99 ευρώ αυξημένος κατά 12% σε σχέση με το 2019 και το περιθώριο καθαρού κέρδους κυμάνθηκε σε ποσοστό 43,20% που θεωρείται ικανοποιητικό. Το σύνολο των εξόδων παρουσίασαν οριακή αύξηση και κυμάνθηκαν σε 300.178,44€ το 2020 από 294.645,78.€ που ήταν το 2019.

Η εταιρεία διατηρεί ικανά ταμειακά διαθέσιμα, που υπερβαίνουν το σύνολο της έκθεσης του σε δανεισμό, ενώ προσπαθεί να πραγματοποιήσει νέες πωλήσεις υπηρεσιών έτσι ώστε να αυξήσει το επίπεδο της ρευστότητάς της. Ο συνολικός δανεισμός ήταν 68.498,84, με 100% βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2020 εμφανίζονται αυξημένα και διαμορφώθηκαν σε 69.922,13€. Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2021 είναι η συνέχιση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την αύξηση των πωλήσεων των προσφερόμενων υπηρεσιών.