Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχαν τη Δευτέρα οι μέτοχοι της Chipita, προκειμένου να δώσουν το τελικό «πράσινο» φως για τη διάσπαση της εταιρείας, μέσω της σύστασης δύο νέων εταιρειών, με τις ονομασίες Chipita Foods Ανώνυμη Εταιρεία και της Chipita Global Ανώνυμη εταιρεία.

Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί το «επόμενο βήμα» στο πλαίσιο ης συμφωνίας εξαγοράς της ελληνικής βιομηχανίας Chipita από τη Mondelez International. Ο πολυεθνικός κολοσσός θα αποκτήσει τη δραστηριότητα της Chipita Global, ενώ ο έλεγχος της Chipita Foods θα παραμείνει στους σημερινούς μετόχους της ελληνικής εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε μέτοχος της Chipita θα αποκτήσει, για κάθε μια μετοχή της Chipita που κατείχε, 0,855241298736051 μετοχές στην Chipita Foods και 9,41951574207308 μετοχές στη Chipita Global.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θα μεταβιβαστούν στην Chipita Foods θα διαμορφώσει μετοχικό κεφάλαιο 85.397.691 ευρώ διαιρούμενο σε 85.397.691 ονομαστικές μετοχές, ενώ δεν θα μεταφερθούν κέρδη εις νέον και λοιπά αποθεματικά στην Chipita Foods. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θα μεταβιβαστούν στην Chipita Global θα διαμορφώσουν το μετοχικό της κεφάλαιο σε 1.057.760.080 ευρώ. Στη διαχείριση της Chipita Global, θα περάσουν όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Chipita, όλα τα δικαιώματα, όλος ο βιομηχανικός εξοπλισμός, καθώς επίσης και οι μετοχές, πλην όσων μεταβιβασθούν στην Chipita Foods.