Καθώς οι εργοστασιακές μονάδες της παγκόσμιας βιομηχανίας τείνουν να συνδυάζουν και να αλληλοσυμπληρώνουν τις γραμμές παραγωγής τους ολοένα και περισσότερο, η επιρροή και οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία του blockchain γίνονται εμφανείς. Το Plant εξετάζει διεξοδικά την επίδραση που θα έχει η συγκεκριμένη τεχνολογία στον παγκόσμιο βιομηχανικό χάρτη.

Το Εργοστάσιο του Μέλλοντος (Factory of the Future) εκτείνεται σε ένα τεράστιο δίκτυο, που περιλαμβάνει αλληλοσυνδεόμενα μηχανήματα, συμπληρωματικά ανταλλακτικά, επιμέρους υπηρεσίες και νέους κρίκους στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων των μηχανημάτων και των εταιρειών υλικοτεχνικής υποστήριξης. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, αρκετοί βιομηχανικοί κλάδοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων, τόσο σε ενδοεταιρικό επίπεδο όσο και αναφορικά με τις σχέσεις τους με τους ανταγωνιστές τους. Σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι, η τεχνολογία blockchain έχει κομβικό ρόλο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της ανταλλαγής δεδομένων. Η δυναμική της συγκεκριμένης τεχνολογίας διαφαίνεται άλλωστε από τις εκτιμήσεις ερευνών: Οι παγκόσμιες δαπάνες για λύσεις blockchain αναμένεται να αυξηθούν από 1,5 δισ. δολάρια το 2018 σε περίπου 15,9 δισ. δολάρια έως το 2023.

Στο εγχώριο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, έχει παρατηρηθεί μια αυξανόμενη ωρίμανση των εταιρειών, ειδικά των μεγαλύτερων σε μέγεθος, σε ό,τι αφορά τον πειραματισμό με τις νέες ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως είναι και το blockchain. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δρ Κωνσταντίνο Βότη, Ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), παρατηρείται έντονη τεχνολογική ανάπτυξη πάνω στη συγκεκριμένη τεχνολογία, σε ποικίλους τομείς ενδιαφέροντος με τη συμμετοχή μεγάλων εταιρειών του κλάδου, όπως είναι ενδεικτικά το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και η εταιρεία ταχυμεταφορών ACS. «Αντίστοιχα μπορεί να αναφερθεί και η προσπάθεια που πραγματοποιείται στον κλάδο των φαρμακευτικών εταιρειών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου H2020 Pharmaledger» επισημαίνει ο Δρ Βότης.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί η δυναμική παρουσία του Hellenic Blockchain Hub. «Βασικός και καταστατικός στόχος του μη κερδοσκοπικού σωματείου ΗΒΗ είναι η ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου και η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων και τη διάχυση γνώσης σε κοινωνικά δίκτυα. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε συνεργαστεί και με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για τη διοργάνωση workshop για τα μέλη του, αλλά και για τη συγγραφή policy paper» λέει ο Κώστας Καλογεράκης, Vice-Chairman, Hellenic Blockchain Hub & Chief Innovation Officer, Crowdpolicy και συμπληρώνει: «Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στο να αναδείξουμε που υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας».

Αναβάθμιση της διαφάνειας
Για την ιδανική χρήση του blockchain στη γραμμή παραγωγής της, μια εταιρεία οφείλει αρχικά να κάνει μια δομημένη αξιολόγηση, η οποία θα ξεκινάει από την ανίχνευση των προβλημάτων της, αλλά και των μελλοντικών αναγκών της. «Με αυτήν τη διαδικασία, σκοπός είναι να αναζητηθεί ένα συγκεκριμένο σενάριο χρήσης του blockchain και που ακριβώς, στις υπάρχουσες διαδικασίες και στα συστήματα της εταιρείας μπορεί να ενσωματωθεί», λέει ο Δρ Βότης. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους θα αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ώστε να βελτιώσει τις όποιες προβληματικές παραμέτρους στη λειτουργία της, διευθετώντας ισορροπημένα τις υλικοτεχνικές και λογιστικές ελλείψεις της. «Τέλος, πρέπει να διερευνηθούν όλες οι σχετικές νομικές προεκτάσεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης λύσης στις διαδικασίες της εκάστοτε εταιρείας» επισημαίνει ο Δρ. Βότης.

Το blockchain προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στο επίπεδο των εσωτερικών λειτουργιών και των εξωτερικών συνεργασιών για όλα τα στάδια της βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, από την προμήθεια των πρώτων υλών ως την παράδοση των τελικών προϊόντων. Κάποιες από τις προβληματικές παραμέτρους στις οποίες μπορεί εύκολα να εστιάσει, είναι:

• Εποπτεία των αλυσίδων εφοδιασμού με στόχο την αύξηση της διαφάνειας.
• Εντοπισμός της προέλευσης των υλικών και ανίχνευση των απομιμήσεων.
• Μηχανικός σχεδιασμός, όσον αφορά στα σύνθετα προϊόντα με μεγάλη διάρκεια παραγωγής.
• Διαχείριση της ταυτότητας.
• Ανίχνευση και παρακολούθηση των πόρων.
• Διασφάλιση της ποιότητας.
• Τήρηση των καθορισμένων εταιρικών κανονισμών.

Τι ακριβώς είναι, όμως, το blockchain;
Πρόκειται για μια σειρά καταχωρήσεων που αφορούν τις συναλλαγές. Σχηματικά, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από μια φυσική αλυσίδα, μόνο που οι κρίκοι της αποτελούνται από ψηφιακές πληροφορίες (block) που αποθηκεύονται σε μια δημόσια βάση δεδομένων (chain). Κάθε φορά που οι ψηφιακές αυτές πληροφορίες εμπλουτίζονται με νέα δεδομένα, ενσωματώνονται εκ νέου στην κοινή βάση δεδομένων. Οι λύσεις που βασίζονται σε αυτό εξασφαλίζουν την άμεση και αδιάλειπτη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους βιομηχανικούς ομίλους και βοηθώντας τους να αξιοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων που παρέχουν και άλλοι τύποι προηγμένης τεχνολογίας, όπως είναι η επαυξημένη πραγματικότητα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και το 3D printing.

Στην έρευνα Global Blockchain Survey του 2018, που διοργάνωσε η εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογιστικής, τήρησης βιβλίων και παροχής φορολογικών συμβουλών PricewaterhouseCoopers, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα στελέχη διαφόρων βιομηχανικών ομίλων δήλωναν κατά 84% ότι οι όμιλοί τους είχαν αξιοποιήσει την τεχνολογία του blockchain κατά το παρελθόν, ενώ κατά 15% παραδέχονταν ότι δούλευαν ακόμα σε κάποια ενεργά project, που περιλάμβαναν τη χρήση του. Οι δυνατότητες του blockchain όσον αφορά στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας και στην προσπέλαση ιδιαιτέρως απαιτητικών προβλημάτων, είναι πλέον σαφείς. Η χρήση του βελτιώνει τη διαφάνεια σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού, ανιχνεύει την ταυτότητα και τα διαπιστευτήρια του ανθρώπινου δυναμικού υψηλών αρμοδιοτήτων και επιτρέπει μια ομαλή λειτουργικότητα, όσον αφορά τους ποιοτικούς ελέγχους και τη συμμόρφωση στους ενδοεταιρικούς κανονισμούς. Μάλιστα, οι ερωτηθέντες στη συγκεκριμένη έρευνα κατατάσσονταν δεύτεροι το 2018, ανάμεσα στα στελέχη των εταιρειών που πρωτοστατούσαν στον κόσμο του blockchain.

Φυσικά, οι λύσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση της νέας τεχνολογίας μπορούν να προσδώσουν την προσδοκώμενη αξία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Εντούτοις, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για μία τεχνολογία που συνιστάται σε όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες ή όλους τους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής. Εστιάζοντας όμως σε τέσσερις θεμελιώδεις πτυχές, μια εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύσει τις μετοχές της σε νέα ύψη. Ευτυχώς για εμάς, αυτές οι ξεχωριστές πτυχές εξετάστηκαν αναλυτικά από μια ξεχωριστή και εξειδικευμένη αναφορά της PricewaterhouseCoopers, η οποία έχει τα παρακάτω κεντρικά σημεία:

1.Έξυπνη και έγκαιρη χρήση: Το blockchain μπορεί πράγματι να αποτελέσει ισχυρότατο εργαλείο. Ωστόσο, δεν είναι αδιάβλητο. Έχει μεγάλη σημασία να διασφαλίζεται ότι η χρήση του γίνεται πάντα με μια στρατηγική και το σωστό μέτρο. Παρόλο που είναι πάντα απαραίτητο τα εμπλεκόμενα μέρη να μοιράζονται και να ενημερώνουν τα δεδομένα τους με διαφάνεια, οι λύσεις που προσφέρει έχουν εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα και όταν τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα και απαιτείται η μέγιστη εμπιστοσύνη μεταξύ των συνεταίρων.

2. Δημιουργία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος: Η δημιουργία μιας ομάδας συνεργαζόμενων φορέων με στόχο την ομόφωνη συμφωνία στα πρότυπα που θα ορίσουν το επιχειρηματικό μοντέλο, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποφασίσουν τους κανονισμούς κάτω από τους οποίους θα συμμετάσχουν στο εκάστοτε επιχειρηματικό εγχείρημα, τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες και τα έσοδα κατανέμονται ισομερώς, αλλά και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου και ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση.

3. Προσεκτικός σχεδιασμός: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πάντα στο σχεδιασμό ενός blockchain. Τι εννοούμε με αυτό; Πρέπει η πρόσβαση στα δεδομένα να απαιτεί ειδική άδεια ή όχι; Αν η απάντηση είναι ναι, επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να εξετάσει τις συναλλαγές, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί επιζήμιο. Η παγκόσμια έρευνα της PricewaterhouseCoopers δείχνει ότι οι εταιρείες υιοθετούν μοντέλα που σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση και σε άλλες όχι, ενώ δεν είναι σπάνιο και το φαινόμενο της δημιουργίας υβριδικών εφαρμογών, ανάλογα με τα στελέχη που συμμετέχουν στις ενημερώσεις του blockchain. Πάντως, η πρόσβαση με ειδική άδεια συνήθως αντιμετωπίζεται ως η καταλληλότερη και πιο δίκαιη επιλογή, καθώς τα ανώτατα ή διοικητικά στελέχη μπορούν να ορίσουν συγκεκριμένους και κατά περίπτωση κανονισμούς, εξασφαλίζοντας την προστασία της ιδιωτικότητας και των εταιρικών δεδομένων.

4.Σταθερό βήμα σε αβέβαιες εποχές: Οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως είναι ακόμη στο στάδιο εξέτασης των διαφόρων λύσεων που προσφέρει η τάση κάποιων εταιρειών να αξιοποιήσουν το blockchain. Σύμφωνα με το 27% των ερωτηθέντων στη έρευνα της PricewaterhouseCoopers, το 26% εκ του οποίου έχει ως έδρα τις ΗΠΑ, οι νομικές εκκρεμότητες αποτελούν το κατεξοχήν εμπόδιο στην ολική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. Μια καλή ιδέα θα ήταν, αντί της αναμονής των ρυθμιστικών αρχών μέχρι να ορίσουν ποια είναι η ορθή χρήση του blockchain, οι όμιλοι που βλέπουν πώς μπορούν να επωφεληθούν μελλοντικά θα πρέπει να ενεργήσουν προληπτικά. Επίσης, είναι σημαντικό να είναι σε διαρκή συνεργασία και συνεννόηση με τις ρυθμιστικές αρχές, τους επίσημους αξιωματούχους και τα συλλογικά φόρουμ του βιομηχανικού κλάδου, ώστε να γίνουν αντιληπτές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι δυνατότητες που ανοίγονται για το μέλλον.

Όποια και αν είναι η στάση των βιομηχανιών σήμερα, το σίγουρο είναι ότι πολύ σύντομα οι περισσότεροι όμιλοι θα αποδεχθούν την επιρροή που θα έχει το blockchain στο μέλλον. Συγκεκριμένες γραμμές βιομηχανικής παραγωγής, όπως αυτές των αεροπορικών εταιρειών και της παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων έχουν καταγεγραμμένα προβλήματα όσον αφορά την απομίμηση και αντιγραφή των ευρεσιτεχνιών τους. Το blockchain μπορεί εξασφαλίσει την αυθεντικότητα όλων των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων και πατεντών. Η διευρυμένη υιοθέτησή του είναι απλώς θέμα χρόνου και νομοθετικής προσαρμοστικότητας κάθε χώρας στα νέα δεδομένα. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να οδηγήσει σε μια αυξημένη εστίαση στον τομέα της ασφάλειας. Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. Στις κατασκευαστικές εταιρείες, ο στόχος είναι τα πρότυπα δόμησης να βελτιωθούν και τα λάθη που προκύπτουν από εσφαλμένες προδιαγραφές προϊόντων ή άσκοπη εργασία να ελαχιστοποιηθούν.

Επίσης, το blockchain μπορεί κάλλιστα να συμβάλει στη βελτίωση του ελέγχου των πληροφοριών του εταιρικού προσωπικού. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ακαριαία. Άλλωστε, στα μεγάλα προβλήματα της εισαγωγής της νέας τεχνολογίας, περιλαμβάνεται και η ωριμότητα των διαφόρων συστημάτων, καθώς και η προθυμία τους να κατανοήσουν τέτοιου τύπου τεχνολογίες ενσωματώνοντάς τις ομαλά στη λειτουργία τους.

Το αποκεντρωμένο μοντέλο λειτουργίας που προσφέρουν οι τεχνολογίες του blockchain με την βοήθεια και των έξυπνων συμβολαίων, μπορούν να οδηγήσουν τα Εργοστάσια του Μέλλοντος στην αυτοματοποιημένη εκτέλεση των επιμέρους διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, μπορεί να οδηγήσουν στην ολοκλήρωση ετερογενών συστημάτων και πλατφορμών, αλλά και είναι σε θέση να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ας δούμε πέντε τρόπους με τους οποίους το blockchain μπορεί να εκτοξεύσει την αξία του Εργοστασίου του Μέλλοντος:

1. Ενίσχυση των συστημάτων εντοπισμού και παρακολούθησης: Οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να ανταλλάξουν δεδομένα με μεγαλύτερη ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια ακόμα και στις πιο πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού. Έχουν τη δυνατότητα μιας μόνιμης ψηφιακής καταγραφής των υλικών, των ανταλλακτικών και των προϊόντων τους, η οποία επιτρέπει τη βελτίωση της ενδοεταιρικής διαφάνειας σε όλους τους τομείς στελέχωσης και παρέχει μια σταθερή και μη αμφισβητήσιμη πηγή πληροφοριών για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις που μια αλυσίδα εφοδιασμού περιλαμβάνει πολλούς εμπλεκόμενους οργανισμούς με ανεξάρτητα συστήματα πληροφορικής, ή αν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων ή ανάγκη να προστεθούν νέοι συμμετέχοντες σε ένα project.

2. Προστασία και αποτίμηση της πνευματικής ιδιοκτησίας: Οι κατασκευαστικές εταιρείες βρίσκονται μονίμως αντιμέτωπες με το ευαίσθητο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και της αποτελεσματικής προστασίας της. Σε συνδυασμό με την κοστολόγηση κάθε νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος, η ασφάλεια των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί σημαντικό ζήτημα πριν από όλες τις αποφάσεις, ενώ καθορίζει το κατά πόσο αξίζει να κατασκευάζονται κάποια υλικά από την ίδια την εταιρεία ή να αγοράζονται από εξωτερικούς προμηθευτές. Μια εμφανής λύση είναι η χρήση ενός blockchain, το οποίο θα αποδεικνύει αυτόματα τον κάτοχο κάθε πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση διαφωνίας με τους ανταγωνιστές. Σχετικά με αυτό το θέμα, ο όμιλος Bernstein Technologies έχει ήδη αναπτύξει μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες της να καταγράφουν κάθε ευρεσιτεχνία σε μια ειδική βάση δεδομένων. Η υπηρεσία δημιουργεί ένα πιστοποιητικό αποδεικνύοντας άμεσα την ύπαρξη, ενσωμάτωση και αδιαμφισβήτητη ιδιοκτησία κάθε ευρεσιτεχνίας ξεχωριστά.

3.Απλοποίηση και διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων: Χρησιμοποιώντας το blockchain στην ενίσχυση των ποιοτικών ελέγχων, ένας οργανισμός έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει την αξία της παραγωγής του στα μάτια των πελατών του, κάτι που αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Εργοστασίου του Μέλλοντος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή πλήρους διαφάνειας και αρχειακής καταγραφής όσον αφορά την ποιότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται, αλλά και των προϊόντων που απαιτούν πόρους τεχνικής υποστήριξης από τους κεντρικούς διοικητικούς φορείς.

Εκτός από το να βοηθά όμως τους πελάτες στο να εντοπίζουν και να παρακολουθούν την εισερχόμενη κίνηση των προϊόντων, το blockchain δημιουργεί μια αδιάκοπη καταγραφή των ποιοτικών ελέγχων και των δεδομένων που αφορούν την ίδια τη διαδικασία παραγωγής. Η βάση δεδομένων ξεχωρίζει και σημειώνει με μοναδικό τρόπο κάθε προϊόν ξεχωριστά, ενώ παράλληλα αρχειοθετεί κάθε συναλλαγή, τροποποίηση ή ποιοτικό έλεγχο. Για να είναι κάτι τέτοιο εφικτό, η οργάνωση της παραγωγής πρέπει να περιλαμβάνει αυτοματοποιημένους ελέγχους που δημιουργούν και αποθηκεύουν τις επιμέρους μετρήσεις απευθείας στη βάση των δεδομένων. Αυτή η χρήση στηρίζει την πρόσβαση πολλών διαφορετικών μερών στα δεδομένα και εξαλείφει την ανάγκη ποιοτικών ελέγχων στην εισερχόμενη κίνηση της παραγωγής. Επίσης, περιορίζει την ανάγκη ελέγχων από τους κατασκευαστές των πρωτότυπων υλικών ή τις διοικητικές αρχές.

4. Χρέωση των μηχανημάτων ανά χρήση: Το Blockchain επιταχύνει ακόμα τις δυνατότητες χρήσης ενός καινοτόμου μοντέλου πληρωμής ανά χρήση, όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα. Βάσει αυτού του μοντέλου, αντί για την πώληση του εξοπλισμού που απαιτείται σε μια γραμμή παραγωγής, ένας πάροχος χρεώνει τη χρήση του εξοπλισμού με βάση την αξιοποίησή του ανά πρότζεκτ. Για παράδειγμα, αντί να πουλήσει σε μια εταιρεία έναν αεροσυμπιεστή, πουλάει τον απαιτούμενο συμπιεσμένο αέρα ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες τις εταιρείας. Βασιζόμενοι σε αυτό το μοντέλο, οι κατασκευαστές μπορούν να αποφύγουν παράτολμες επενδύσεις και να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους μόνο με την απαραίτητη σύγχρονη τεχνολογία. Με τη σωστή εφαρμογή του, πρόκειται για ένα μοντέλο που επιτρέπει την ευελιξία της παραγωγής και τη μείωση των συνολικών ετήσιων δαπανών.

5. Αυτοματοποιημένη συντήρηση: Το blockchain μπορεί να υποστηρίξει νέες προσεγγίσεις υλικοτεχνικής συντήρησης, μέσω αυτοματοποιημένων συμφωνιών μεταξύ των εταιρειών και περιορισμού των χρόνων συντήρησης που απαιτούνται ανά περίπτωση. Πρόκειται για καινοτομίες απαραίτητες στη διαχείριση πολυσχιδών project. Για να διευκολυνθεί η εξωτερική ανάθεση μιας συντήρησης, οι χρήστες προσαρτούν συμφωνίες υπηρεσίας και έγγραφα εγκατάστασης που σχετίζονται με κάθε συσκευή ξεχωριστά αρχειοθετώντας τις στη βάση δεδομένων, δημιουργώντας ένα ψηφιακό αντίγραφο για κάθε μηχάνημα. Το blockchain στη συνέχεια επιτρέπει την αυτόματη εκτέλεση και πληρωμή κάθε προγραμματισμένης συντήρησης. Έτσι, ένα μηχάνημα που θέλει συντήρηση μπορεί να ενεργοποιεί αυτόματα ένα ειδικό αίτημα και να δημιουργεί ένα «έξυπνο συμβόλαιο» για το έργο που πρέπει να εκτελέσει ή τα ανταλλακτικά που χρειάζεται. Με την εκτέλεση αυτής της παραγγελίας, η επεξεργασία των πληρωμών πραγματοποιείται αυτόματα. Επιπλέον, η αδιάλειπτη καταγραφή του ιστορικού συντήρησης ενσωματώνεται στο αρχείο της βάσης.

Τέτοιου είδους εφαρμογές, οι οποίες βέβαια βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της πρώιμης ανάπτυξης, μπορούν να αυξήσουν κατακόρυφα την αξιοπιστία του εξοπλισμού, να διευκολύνουν την παρακολούθηση της κατάστασης κάθε μηχανήματος και να δημιουργήσουν ελεγχόμενες αξιολογήσεις στην γραμμή παραγωγής. Ήδη η χρήση τέτοιων «έξυπνων συμβολαίων» σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού έχει αποδείξει τη διαφορά που μπορούν να επιφέρουν στο μέλλον. Αντί για την παλαιολιθική καταγραφή και αρχειοθέτηση σε απόρρητα εταιρικά βιβλία, τα «έξυπνα συμβόλαια» λειτουργούν μέσω λογισμικού και σε άμεση αλληλεπίδραση με το blockchain. Οι όροι και οι προϋποθέσεις τους δεν μπορούν να αλλάξουν, διασφαλίζοντας ένα επίπεδο εμπιστοσύνης που δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί από το ανθρώπινο δυναμικό.

Αυτό που επίσης τα κάνει να ξεχωρίζουν είναι η δυνατότητά τους όχι μόνο να βελτιστοποιούν και να αυτοματοποιούν χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και να εκτελούν εργασίες που μέχρι τώρα εκτελούνταν αποκλειστικά από ανθρώπινο δυναμικό, όπως η εποπτεία των αποθεμάτων ή η διαπραγμάτευση των τιμών με συνεργατικούς φορείς. Με τη χρήση τους, ένας κατασκευαστής μπορεί να παρακολουθεί αυτόματα όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού, τα αποθέματα των υλικών και τις τιμές, εξαλείφοντας τα περιθώρια λάθους. Αυτό μειώνει το συνολικό κόστος και επιτρέπει στον κατασκευαστή να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των συνεταίρων του.

Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;
Η κατασκευαστική βιομηχανία ανέκαθεν θεωρούνταν πως διαθέτει έναν δικό της και ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας. Ωστόσο, με τεχνολογίες όπως αυτή του blockchain, το AI και τη μηχανική μάθηση, το Εργοστάσιο του Μέλλοντος δείχνει έτοιμο να περάσει σε μια ολοκαίνουρια φάση. Οι κατασκευαστές θα ξεπεράσουν τα εμπόδια που εμποδίζουν την αρμονική ανάπτυξη των ιδεών τους χρησιμοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα της επόμενης γενιάς αλλά και νέα, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η λειτουργία της παγκόσμια βιομηχανίας θα βασιστεί στην κοινή χρήση δεδομένων και θα ευνοήσει τη συνεργασία ανάμεσα σε πολυσχιδή εταιρικά δίκτυα.

Τα «έξυπνα συμβόλαια» με βάση την τεχνολογία του blockchain θα απελευθερώσουν όλες τις δυνατότητες των αλυσίδων εφοδιασμού. Αυτό από μόνο του, θα προκαλέσει ριζική αναθεώρηση του τρόπου διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου, επιτρέποντας ταχύτατες συναλλαγές και μειώνοντας σε πολλά επίπεδα τις δαπάνες παραγωγής. Το μόνο που μένει είναι να δούμε την υλοποίηση αυτής της νέας πραγματικότητας και τη θετική αλλαγή στον παγκόσμιο χάρτη της υψηλής επιχειρηματικότητας.