Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022 δημοσιεύει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Η Έκθεση περιλαμβάνει τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιρειών ΤΙΤΑΝ και INTERBETON και παρουσιάζει την πρόοδο και τα κύρια επιτεύγματα του 2022 στην πορεία επίτευξης των στόχων ESG. Μάλιστα, η ολοκλήρωση της Έκθεσης του ΤΙΤΑΝ Ελλάδας για το 2022 συμπίπτει με τη συμπλήρωση 120 ετών παρουσίας στην εγχώρια βιομηχανία.

Τα κύρια στοιχεία της Έκθεσης για το 2022 είναι:
• Υλοποίηση επενδύσεων ύψους 13,2 εκατ. ευρώ στα εργοστάσια τσιμέντου, με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι καθαρές ειδικές εκπομπές CO2 (Scope 1) μειώθηκαν κατά 19,1% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

• Παρουσίαση νέων τύπων τσιμέντου χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα για την εγχώρια αγορά, καθώς και για εξαγωγές κυρίως στις ΗΠΑ, με μειωμένο CO2 έως και 30%. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν το 32% του χαρτοφυλακίου του Τιτάνα στην Ελλάδα.

• Διάθεση προϊόντων ετοίμου σκυροδέματος υψηλής προστιθέμενης αξίας από την INTERBETON, τα οποία συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία, μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα των κατασκευών στον κύκλο ζωής τους και επιτρέπουν ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

• Δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμου συστήματος σήμανσης και βαθμονόμησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος VESTA™.

• Έκδοση Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) για τα προϊόντα του λατομείου Ξηρορέματος, του πρώτου λατομείου αδρανών που λαμβάνει EPD στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

• Πιστοποίηση της συνολικής παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου με το ανώτατο σήμα Platinum σύμφωνα με το πρότυπο ‘Zero Waste to Landfill’ για την 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας.

• Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην παραγωγή τσιμέντου με σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού, αλγόριθμους βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο, συστήματα πρόβλεψης αστοχιών και μοντέλο πρόβλεψης ποιότητας κλίνκερ που βασίζονται σε AI.

• Προσήλωση σε θέματα Ασφάλειας, με τον Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων (LTI) στους εργαζομένους να είναι μηδενικός, ενώ υλοποιήθηκαν δράσεις με έμφαση στην υγεία και την ευημερία τους.

• Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών κατά 21,2% στις νέες προσλήψεις (σε σχέση με τα επίπεδα του 2020), ενώ η συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικούς ρόλους αυξήθηκε κατά 23,4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2020).

• Υλοποίηση 78 πρωτοβουλιών και δράσεων με τη συμμετοχή 803 εθελοντών εργαζομένων, προς όφελος 750.000+ συμμετόχων στις περιοχές δραστηριότητας. Ο ΤΙΤΑΝ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, ολοκλήρωσε την υλοποίηση της δωρεάς 1 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές του 2021.

• Συνεχής υποστήριξη των νέων στο πλαίσιο TITAN Youth Matters, με πρωτοβουλίες για την κατάρτιση και απασχολησιμότητά τους. Η συνεργασία με τις ομάδες BEST (Board of European Students of Technology) συμπλήρωσε 10 χρόνια εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με πάνω από 1.600 συμμετέχοντες και 53.000 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.