Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που εστιάζει στις ελληνικές δραστηριότητες για το 2021 έδωσε στη δημοσιότητα ο Επιχειρηματικός Τομέας Ελλάδας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιρειών ΤΙΤΑΝ και ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ και παρουσιάζει την πρόοδο στην πορεία επίτευξης των στόχων ESG. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, το 2021 τα αποτελέσματα του Τιτάνα στην Ελλάδα ενισχύθηκαν από τις υψηλότερες εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου, τα υψηλά επίπεδα εξαγωγών, την αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις που οφείλονται στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών.

€20 εκατ. στο όνομα των περιβαλλοντικών επιδόσεων
Μεταξύ των επιτευγμάτων που αξίζει να σημειωθούν, συμπεριλαμβάνεται η υλοποίηση νέων επενδύσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ στα εργοστάσια τσιμέντου για την αύξηση αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, στο πλαίσιο των δράσεων για την επίτευξη διαχρονικά άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων και τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι καθαρές ειδικές εκπομπές CO2 (Scope 1) μειώθηκαν κατά 10,8% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Εκτός αυτού, ο Όμιλος παρουσίασε νέους τύπους τσιμέντου χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα για την εγχώρια αγορά (CEM II/B-M (P-LL) 42.5 N), καθώς και για εξαγωγές κυρίως στις ΗΠΑ (TYPE IL). Επίσης έγινε έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα προϊόντα τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος που αντιπροσωπεύουν τις πλέον εμπορικές συνθέσεις στην Ελλάδα.

Ο Τιτάνας, το 2021 συνέβαλε στην κυκλική οικονομία μέσω της υποκατάστασης αδρανών υλικών από υλικά κατεδαφίσεων, απορρίψεις και επιστροφές σκυροδέματος, καθώς και της επιτυχημένης πρακτικής εκτροπής από την ταφή των αποβλήτων σε ποσοστό που αγγίζει το 100% σε όλα τα εργοστάσια κλίνκερ-τσιμέντου και η οποία λαμβάνει το ανώτατο σήμα Platinum (Μηδενικά απόβλητα) σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίησης «Zero Waste to Landfill». Τέλος, έγινε επικαιροποίηση της αξιολόγησης κινδύνου βιοποικιλότητας για τα εργοστάσια τσιμέντου και τα λατομεία της εταιρείας. Έχουν ήδη εκπονηθεί σχέδια διαχείρισης της βιοποικιλότητας για 6 από τις 8 εγκαταστάσεις, σε συνεργασία με ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς της χώρας, ενώ οι δύο νέες μελέτες ξεκίνησαν να υλοποιούνται το 2021.

Τα «εργοστάσια τσιμέντου του μέλλοντος»
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως τονίζει ο Άγγελος Καλογεράκος, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας: «Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για την υλοποίηση καινοτόμων έργων, όπως η βελτιστοποίηση της απόδοσης των μύλων άλεσης στα εργοστάσια τσιμέντου και οι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη αστοχιών είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης και επέκτασης του ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελείται με σταθερή πρόοδο στον Τιτάνα στην Ελλάδα, ανοίγοντας μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον».

Τα «εργοστάσια τσιμέντου του μέλλοντος» του Ομίλου θα αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και των προηγμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων, μείωση των εισροών και της κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή και μείωση των εκπομπών CO2 . Ο Όμιλος αναπτύσσει, επίσης, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για την επόμενη γενιά διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με βελτιστοποίηση των δικτύων διανομής, προληπτικό προγραμματισμό και δυναμική λειτουργία του εφοδιασμού και της διακίνησης (logistics).