Δυνατό ξεκίνημα της χρονιάς για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 22,6% και να διαμορφώνεται σε €454,6 εκατ., χάρη αφενός στα υψηλότερα επίπεδα τιμών σε όλα τα προϊόντα σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης και αφετέρου στη σταθερή ζήτηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% σε €46,4 εκατ., καθώς οι αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν στα προϊόντα του τους πρώτους μήνες του χρόνου αντισταθμίζουν σταδιακά την άνοδο των τιμών της ενέργειας και άλλων στοιχείων του κόστους. «Στις περισσότερες αγορές έχουμε ήδη ανακοινώσει περαιτέρω αυξήσεις τιμών, οι οποίες εφαρμόζονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022», σημειώνει η διοίκηση.

Εναλλακτικά καύσιμα και ψηφιακός μετασχηματισμός
Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι ΗΠΑ παραμένουν ο κυριότερος προορισμός εξαγωγών για την Ελλάδα. Όπως στις περισσότερες αγορές, οι τιμές της ενέργειας και του ηλεκτρισμού όπως επίσης και άλλων στοιχείων του κόστους διαμορφώνουν αντίξοες συνθήκες τις οποίες ο Όμιλος αντιμετωπίζει με τιμολογιακές αυξήσεις όπως και με αποδοτικότερη διαχείριση του κόστους μέσω της μεγαλύτερης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Συγχρόνως, τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου, οδηγούν σε περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Εγκατάσταση προασβεστοποιητή στο εργοστάσιο του Καμαρίου
Αναφορικά με τις επιδόσεις ESG, ο Όμιλος επιτάχυνε τις προσπάθειές του για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι καθαρές ειδικές εκπομπές CO2 ήταν κατά 6,6% χαμηλότερες έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Η εγκατάσταση προασβεστοποιητή στο εργοστάσιο του Καμαρίου, ο οποίος θα επιτρέψει την αυξημένη υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά, εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα ολοκληρωθεί εντός του 2023. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε μια πιλοτική μονάδα για τη δέσμευση και αξιοποίηση διοξειδίου του άνθρακα (carbon capture storage and utilization) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου «RECODE». Το έργο αφορά την παραγωγή χημικών και υλικών προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης του CO2 που δεσμεύεται από το εργοστάσιο.

Διατηρούνται οι εκτιμήσεις για ισχυρή ζήτηση το 2022
Στις συνεχιζόμενες παγκόσμιες μακροοικονομικές προκλήσεις στέκεται η διοίκηση του Τιτάνα, αναφορικά με τις προοπτικές για το υπόλοιπο του 2022, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με τη μορφή πληθωριστικών πιέσεων, προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και εντεινόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα. «Στις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τον κλάδο των δομικών υλικών, ο τομέας των κατασκευών διατηρεί την ισχυρή δυναμική του, παρά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες. Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας εξακολουθεί να ενισχύει τη ζήτηση. Ο κλάδος των έργων υποδομής αναμένεται να ενισχύσει σταθερά τη ζήτηση από το 2023 κι έπειτα, καθώς θα αρχίσει πλέον να γίνεται αισθητή η τόνωση από τις μείζονος κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, προς το παρόν, οι προοπτικές στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση τα επόμενα χρόνια. Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές οι πιέσεις από πλευράς κόστους εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν και ο Όμιλος θα συνεχίσει να ανταπεξέρχεται αναπροσαρμόζοντας ανάλογα τις τιμές των προϊόντων του, προκειμένου να θωρακίσει και να βελτιώσει τις επιδόσεις του», καταλήγει η ανακοίνωση.