Πολύ δυναμικά φαίνεται πως ξεκίνησε η χρονιά για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, καθώς οι πωλήσεις για το Α’ τρίμηνο ανέρχονται σε 588,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 29,3%, χάρη στην αυξημένη ζήτηση στις περισσότερες κύριες αγορές του Ομίλου, στις ήπιες καιρικές συνθήκες και στα καλύτερα επίπεδα τιμών. Η κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε για τέταρτο συνεχές τρίμηνο, ενώ κατά το τελευταίο 12μηνο (Απρίλιος 2022- Μάρτιος 2023) ξεπέρασε τα 390 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (107,1 εκατ. ευρώ) διαμορφώθηκαν σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022. Σαν αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) ανήλθαν σε 44,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Δυναμική υλοποίηση επενδύσεων
Ο Όμιλος συνέχισε να υλοποιεί δυναμικά το πρόγραμμα των επενδυτικών δαπανών του, επενδύοντας 50 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, εστιάζοντας κυρίως στην αναπτυξιακή προοπτική των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις που αποφέρουν οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, εστιάζοντας στην περαιτέρω βελτίωση του ενεργειακού μείγματος/αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και στην αυξημένη χρήση τσιμεντοειδών πρώτων υλών μειώνοντας την αναλογία κλίνκερ προς τσιμέντο.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιτάχυνε περαιτέρω τις προσπάθειες του με στόχο τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος, με τις καθαρές ειδικές εκπομπές CO2 στο πρώτο τρίμηνο του 2023 να φτάνουν κάτω από τα 600 kg/τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος, μειωμένες κατά 6,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Τέλος, πρόοδος παρατηρείται και στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς ψηφιακά συστήματα βελτίωσης της παραγωγής τίθενται σταδιακά σε λειτουργία σε περισσότερα εργοστάσια του Ομίλου.