Το 2023, ο Τιτάν στην Ελλάδα υλοποίησε νέες επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη, εντατικοποίησε τις προσπάθειες για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, προώθησε τη διάθεση νέων, καινοτόμων πράσινων προϊόντων και λύσεων και μεγιστοποίησε τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Τιτάν και Interbeton, μια χρονιά στην οποία η Ελλάδα πέτυχε κύκλο εργασιών €407,8 εκατ. και αύξηση της ζήτησης τσιμέντου σε 3,7 εκατ. τόνους.

Ακολουθούν κάποια ορόσημα της έκθεσης:
• Επιτάχυνση των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, σημειώνοντας 10,2% μείωση ειδικών καθαρών εκπομπών CO2 σε σχέση με τον 2020. Ο προασβεστοποιητής στο εργοστάσιο του Καμαρίου, ο οποίος λειτουργεί από το δεύτερο εξάμηνο του 2023, θα αυξήσει περαιτέρω τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων κατά σχεδόν 200.000 τόνους και θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 150.000 ετησίως.

• Ανάληψη δράσης για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσα από επενδύσεις €19,2 εκατ. και σταθερή δέσμευ-
ση για προστασία των φυσικών πόρων.

• Σύναψη PPA, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ.

• Έμφαση σε προϊόντα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, τα οποία αποτελούν πάνω από το 37% του χαρτοφυλακίου του Τιτάνα. Περαιτέρω εμπλουτισμός της παλέτας των τσιμεντοειδών προϊόντων χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα και εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων αναγκών του Ομίλου σε ποζολάνη, με τη στρατηγική συμμετοχή του στην εταιρεία Περλίτες Αιγαίου.

• Μεγιστοποίηση χρήσης ψηφιακών εργαλείων και υιοθέτηση νεών τεχνολογιών, όπως χρήση συστημάτων αυτοματισμού και αλγορίθμων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο, αποφέροντας σημαντικά αποτελέσματα σε επίπεδο αυξημένης παραγωγικότητας και μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας.

• Επενδύσεις €18,6 εκατ. σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της παραγωγής και διανομής τσιμέντου, σκυροδέματος και προϊόντων με βάση το τσιμέντο, δίνοντας έμφαση στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα.