Την εισηγμένη στην Ενναλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρεία πληροφορικής Performance Technologies πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), σε μια σειρά από νευραλγικούς τομείς για τη λειτουργία της. Συγκεκριμένα, ο φορέας πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), πραγματοποίησε Επιθεώρηση Πιστοποίησης της Performance Technologies σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27701:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου (PIMS) καθώς και με βάση το ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Επιπλέον, πραγματοποίησε επιθεωρήσεις δεύτερης επιτήρησης για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018, το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 και τέλος, το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2019.

Σημειώνεται ότι η αρχική πιστοποίηση της Performance Technologies από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) πραγματοποιήθηκε το 2021 ενώ το πεδίο εφαρμογής των πιστοποιήσεων είναι ο Σχεδιασμός, η Ανάπτυξη, η Υλοποίηση και η Υποστήριξη Πληροφορικών Συστημάτων και Λύσεων Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Λύσεων Πληροφορικής και Ασφάλειας Πληροφοριών Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε Θέματα Τεχνολογίας της Πληροφορικής και Επικοινωνιών.