Την εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφοδοτικής αλυσίδας στα Βαλκάνια, επιθεώρησε και επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD). Η διαδικασία αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με βάση το πρότυπο ΙSO 22000:2018 με πεδίο εφαρμογής την εμπορία τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ψυχρής, κατεψυγμένης και ξηρής αποθήκευσης της ΕΛΓΕΚΑ. Σημειώνεται ότι η TÜV HELLAS (TÜV NORD) συνεργάζεται με την ΕΛΓΕΚΑ από το 2016.