Πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση κι η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας κατασκευής πλαστικών ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ. Σημειώνεται πως η σχετική επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης με ίδρυση νέας βιομηχανικής μονάδας στη ΘΕΣΗ “Σχίνος Παπατζάνη”, στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας, του Δήμου Χαλκιδέων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ οριστικοποίησης της επένδυσης το συνολικό ενισχυόμενο κόστος ανέρχεται σε 1.561.799 ευρώ ενώ η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 390.449 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους. Επίσης, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 780.899 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης και το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των 390.449 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.