Το πράσινο φως στο επενδυτικό σχέδιο της «METALUX AE» άναψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Η νέα επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας κατασκευής καψυλλίων στον Δήμο Ρόδου και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους 2.168.784,48 ευρώ.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά καψυλλίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά το εξωτερικό η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης και κυρίως στην Ιταλία καθώς επίσης και στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αμερικής. Το 2020 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 6.941.603,75 ευρώ έναντι 7.381.036,19 ευρώ, τα κέρδη πρό φόρων μειώθηκαν κατά 26.01% στα 633.519 ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα υποχώρησαν στα 539.013 ευρώ από 761.766 ευρώ.

Η εταιρεία στοχεύει στα επόμενα έτη, στην περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεων της μέσω της επέκτασης του εργοστασίου της με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας. Παράλληλα η εταιρεία έχει κάνει αίτηση και αναμένεται να υπαχθεί στο ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα Σύγχρονη Μεταποίηση. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 23 Νοεμβρίου του 2021 αποφάσισε την αύξησε το Μετοχικό Κεφάλαιο της κατά το ποσό των 710.913 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών. Στις αρχές Φεβρουαρίου με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των 175.738,95 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.076.975,95 ευρώ.