Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης της επιχείρησης «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» και η αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών.Επίσης, τροποποιείται η απόφαση υπαγωγής της επένδυσης που αναφέρεται στην επέκταση εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας αρχείων και εγγρά- φων προς τρίτους (3rd Party Logistics) με δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων στη θέση Πάτημα του Δήμου Τανάγρας, ως προς το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, λόγω της αλλαγής του ονομαστικού ποσοστού ενίσχυσης από την μεταβολή του τόπου εγκατάστασης και πιστοποιείται η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η επένδυση είναι συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 1.002.870 ευρώ και ποσού επιχορήγησης ύψους 320.918,40 ευρώ, ήτοι πραγματικού ποσοστού 32% (ονομαστικού ποσοστού 38%) επί της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 993.370 ευρώ.
• Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 248.342,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των 424.109,10 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 42,694% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
• Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 1.225.260 τεμάχια.
• Οι συνολικές θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 18,85 ΕΜΕ.