Στις 20 Ιουλίου ψηφίστηκε στη Βουλή το νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, το οποίο ενσωματώνει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2018/851 και 2018/852 στο εθνικό δίκαιο, τροποποιώντας τις Οδηγίες 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ).

Στο Νομοσχέδιο (που περιλαμβάνει 173 άρθρα σε 176 σελίδες), τροποποιήθηκαν επίσης ορισμένα άρθρα του Ν 4736 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και αναπτύχθηκε ένα σύστημα bonus-malus για τη διαβάθμιση των εισφορών των πλαστικών συσκευασιών. Ως πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης θεωρούνται όσες κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4736/2020.

Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η εισφορά μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τις πλαστικές συσκευασίες που περιέχουν τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ανακυκλωμένο υλικό (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343), με την εξαίρεση των πλαστικών σακουλών για τις οποίες το ποσοστό αυτό ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%). Στον ίδιο Οδηγό αναφέρεται ότι η βασική εισφορά προσαυξάνεται κατ’ ελάχιστον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τις έγχρωμες φιάλες «PET». Η λεπτομερής ανάλυση των σημαντικών αλλαγών για τον κλάδο, πραγματοποιείται στην κλειστή Επιτροπή του ΣΥΒΙΠΥΣ για την αειφόρο ανάπτυξη.]\