Έως την 1η Απριλίου 2024 έχουν προθεσμία οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 να υποβάλλουν αίτηση για πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων τους. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε οι αποφάσεις υπαγωγής ανακαλούνται αυτοδίκαια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες είχαν καταβληθεί κρατικές ενισχύσεις και για τις οποίες απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης. Αυτό προβλέπεται σε νομοθετική διάταξη που θα φέρει στη Βουλή το Υπ. Ανάπτυξης. Στην ίδια διάταξη θα προβλέπεται επίσης ότι έως την 1η Απριλίου 2024 θα μπορούν να εκδίδονται παραστατικά δαπανών και πληρωμών για το επενδυτικό και να πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η ίδια προθεσμία ολοκλήρωσης παρέχεται και στα σχέδια στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση για λόγους ανωτέρας βίας και η έχει λήξει πριν την 1η Απριλίου 2024. Επιπρόσθετα στα σχέδια που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα του νόμου 4399/2016 παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης παράτασης του χρόνου υλοποίησης κατά 6 μήνες προκειμένου να πιστοποιηθούν δαπάνες ενισχυόμενες μέχρι το ποσοστό του 50%.