Παρά το γεγονός ότι η ταχεία εξάπλωση και ευρεία διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 από τις αρχές του 2020 μέχρι και σήμερα έχει επιφέρει σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας στην οποία η THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS (THRACE NG) που ελέγχεται κατά 100% από την Πλαστικά Θράκης, αναπτύσσει τη δραστηριότητά της, εν τούτοις η επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία της δεν επηρεάστηκε.

Αναφορικά με την παραγωγική λειτουργία, το σύνολο των παραγωγικών μονάδων της εξακολούθησαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και για το σύνολο της χρήσης, χωρίς να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε επιχειρησιακό πρόβλημα από την εξάπλωση της πανδημίας, ως προς την υγεία των εργαζομένων της εταιρείας. Από χρηματοοικονομικής απόψεως, η εταιρεία κατάφερε όχι μόνο να μην υποστεί μείωση των εσόδων της, αλλά αντιθέτως να αυξήσει τις πωλήσεις της, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους.

Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε διατήρηση της αυξημένης ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα τεχνικών υφασμάτων, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας και κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης της. Ως απόρροια των ανωτέρω, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις για το σύνολο της χρήσεως 2020 να ανέλθουν σε 113,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,05%, σε σύγκριση με την χρήση 2019, τα δε Κέρδη προ Φόρων (EBT) των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ανήλθαν σε 17,95 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 195,25% σε σχέση με τη χρήση 2019.

Οι προοπτικές για το 2021 Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση της εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν την ανοδική τάση της προηγούμενης χρήσεως, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο ρευστότητας.
Αλεξάνδρα Γκίτση