Δημοσιεύθηκε η δράση Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται έως 75% του προϋπολογισμού και αφορά σε επενδυτικά σχέδια ύψους από 500.000€ έως 40.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ΜμΕ μπορεί να κυμαίνεται από €500.000 έως €12.000.000, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μεγάλης επιχείρησης μπορεί να κυμαίνεται από €5.000.000 έως €40.000.000.
Οι υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης θα διαρκέσουν από 15/03/2024 έως 15/05/2024.
Οι επιλέξιμες Δαπάνες περιλαμβάνουν, δαπάνες για κτίρια & περιβάλλοντα χώρο, δαπάνες εξοπλισμού & μεταφορικών μέσων, δαπάνες λογισμικού, δαπάνες πιστοποίησης, δαπάνες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δαπάνες προσωπικού κλπ. Η συνολική δημόσια δαπάνη και για τις 4 δράσεις ανέρχεται σε 280 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα €130 εκατομμύρια αφορούν τις ΜμΕ και τα 150 τις Μεγάλες επιχειρήσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις προδιαγραφές και λεπτομέρειες κάθε μιας από τις τέσσερις Δράσεις:
• Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων.
• Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων.
• Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ.
• Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ.