είδε στην πανδηµία της ισπανικής γρίπης µια επιχειρηµατική ευκαιρία