αυτό το προϊόν ισοδυναµούσε µε εντυπωσιακή καινοτοµία