Τα απαραίτητα βήματα για τη αποτροπή της περαιτέρω συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας και τη θωράκιση της βιομηχανίας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, όπως η εν εξελίξει πανδημία, απαριθμεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Όπως σημειώνει ο Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του ΣΒΕ, στην «Ημερησία», θα πρέπει να ισχύσουν οι παρακάτω άξονες πολιτικής:
1. Η επαναβιομηχάνιση της χώρας, με κίνητρα ανάπτυξης δράσεων διεθνοποίησης και παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων από τις υφιστάμενες υγιείς μεταποιητικές επιχειρήσεις.
2. Η άνοδος των επενδύσεων, και ειδικά των παραγωγικών επενδύσεων, πρέπει να γίνει πράξη με κίνητρα και ευελιξία.
3. Η δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, σε παραγωγικούς τομείς.
4. Η παροχή κινήτρων κάθε είδους, για την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, μεταφοράς και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.
5. Η ιδιαίτερη προσοχή στην υιοθέτηση του μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης και οικονομίας.
Πάντως, όπως σημειώνει ο κ. Σαββάκης, με έναν μέσον όρο περίπου 3,2 δις € τα οποία θα διοχετευθούν στην Ελληνική οικονομία μέσω του «Ταμείου Ανάκαμψης» έως το 2025, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας μπορεί να ελπίζει στην «επαναβιομηχάνιση» μέσω της υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων. Ελπίζει δε ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος, το νέο ΕΣΠΑ και το «Ταμείο Ανάκαμψης» μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην αναμόρφωση του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.