Τις υπογραφές τους σε μια σημαντική συμφωνία συνεργασίας, με άμεσα ωφελούμενους τους νέους επιστήμονες και τους φοιτητές, έβαλαν οι διοικήσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και του ΣΕΒ. Η συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στη χώρα μας με τις επιχειρήσεις.
Η συνεργασία ΟΠΑ και ΣΕΒ περιλαμβάνει άμεσα υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες και δράσεις σε 3+5 πυλώνες εκπαίδευσης, έρευνας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό, την ενδυνάμωση και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ειδικότερα, οι πρωτοβουλίες σχετίζονται με τους εξής πυλώνες:
1. «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα» σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των μελών του ΣΕΒ, μέσω της εκπόνησης εφαρμοσμένων διδακτορικών διατριβών από φοιτητές του ΟΠΑ. Με 50% συγχρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις, το Πρόγραμμα στοχεύει στην διασύνδεση της έρευνας στο ΟΠΑ με τις ανάγκες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μελών του ΣΕΒ, ειδικά της βιομηχανίας.
2. «Διασύνδεση με την έρευνα» με αναλύσεις και μελέτες σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις – μέλη ΣΕΒ, ειδικά τη βιομηχανία, μέσω μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, αλλά και μεταδιδακτορικής έρευνας, με μικρή συγχρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις.
3. «Διασύνδεση με τη Βιομηχανία» μέσω πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πανεπιστημίου από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Επιπλέον, η συνεργασία αφορά και την «Αναβάθμιση δεξιοτήτων», τον «Ψηφιακό μετασχηματισμό» με εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων αλλά και με εξειδικευμένη ομάδα του ΟΠΑ, και επιπλέον: «Διασύνδεση με την καινοτομία» μέσω προγραμμάτων, «Διασύνδεση με την αγορά εργασίας» και «Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας».