Φορολογική απαλλαγή για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, καθώς και την απόκτηση νέων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις μέσω της πρόβλεψης «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού 4399/2016. Το συνολικό ποσό που προγραμματίζεται να διατεθεί για τις εν λόγω ενισχύσεις ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, ενώ το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα.

Ενδεικτικά, για μεγάλες επιχειρήσεις ορίζεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τον υφιστάμενο κύκλο της πρόβλεψης θα είναι ενεργή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ οι φοροαπαλλαγές μπορούν να αξιοποιηθούν εντός διαστήματος μεταξύ 5 και 15 ετών.