Το 2022 αποτέλεσε μια ακόμα χρονιά́ ανάπτυξης για την ΣΥΜΕΤΑΛ η οποία εμφάνισε αύξηση κερδοφορίας, πωλήσεων για εύκαμπτες συσκευασίες και καπάκια, εστιάζοντας σε ΗΠΑ και Ευρώπη. O όγκος πωλήσεων για το 2022 διαμορφώθηκε σε 61,93 χιλ. τόνους παρουσιάζοντας μείωση 5,20 χιλ. τόνων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (67,13 χιλ. τόνοι). Η μείωση οφείλεται στην αλλαγή του μείγματος προϊόντων, καθώς εστίασε στις πωλήσεις ειδών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 104,04 εκατ. ευρώ. H αύξηση οφείλεται στην θετική επίδραση των τιμών αλουμινίου. Έτσι, ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 364,30 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 39,98 % (2021: 260,25 εκατ. ευρώ). Σε αυτό το πλαίσιο, τα ετήσια κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 39,19 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 29,81 εκατ. ευρώ (2021: 9,38 εκατ. ευρώ). Παράλληλα με την αύξηση των τιμών αλουμινίου, το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από την αύξηση της τιμής του μετάλλου και το 2022 ανήλθε σε κέρδος ύψους 4,2 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις στον εξοπλισμό
Οι επενδύσεις της ΣΥΜΕΤΑΛ ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 0,6 εκατ. συνδέονται με την ολοκλήρωση νέας γραμμής παραγωγής προϊόντων λάκας και 0,4 εκ. με απόκτηση νέου κοπτικού μηχανήματος́. Το υπόλοιπο ποσό αφορά βελτίωση και αντικατάσταση του υφιστάμενου πάγιου εξοπλισμου. Ενώ η ζήτηση για προϊόντα foil αυξήθηκε, οι παραδόσεις επηρεάστηκαν αρνητικά από τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, το αυξημένο κόστος α’ υλών και τις ανοδικές τιμές ενέργειας. Σε αυτό το περιβάλλον αύξησε την κερδοφορία εστιάζοντας σε πώληση προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και απορροφώντας τα αυξημένα κόστη. Επίσης πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τέλος, προχώρησε σε εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής λακαρισμένων προϊόντων στην Μάνδρα Αττικής, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί από το β’ τρίμηνο του 2022 αυξάνοντας την παραγωγή προϊόντων foil με επίστρωση λάκας.