Τη συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία θα ασχολείται με συμβάσεις που αφορούν κυρίως έργα μεγάλης προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, που θα εκτελεστούν το επόμενο διάστημα και θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ αλλά και εθνικούς πόρους. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν, πέραν της ονομασίας της Επιτροπής, τη σύνθεση αυτής, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της, καθώς και τη σύσταση μιας ολιγομελούς Επιτροπής κυβερνητικών στελεχών για την υποβοήθηση του έργου της Κυβερνητικής Επιτροπής.

Στην Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας – όπως θα ονομάζεται πλέον η Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής – λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της, θα προεδρεύει ο πρωθυπουργός με αναπληρωτή του τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Στις αρμοδιότητες της επιτροπής θα περιλαμβάνονται η κατάρτιση και έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ο καθορισμός προτεραιοτήτων για συμβάσεις ανά τομέα πολιτικής για κάθε 5ετή προγραμματική περίοδο αλλά και οι πηγές χρηματοδότησης κάθε σύμβασης, από εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς πόρους ή την υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ ή συμβάσεις παραχώρησης.

Επίσης, η δυνατότητα προσδιορισμού ή μεταβολής των πηγών χρηματοδότησης, η δυνατότητα αναθεώρησης, εν μέρει ή συνολικά του Προγράμματος και η προώθηση των αναγκαίων θεσμικών, διοικητικών, νομοθετικών και οργανωτικών ρυθμίσεων. Ουσιαστικά, η Επιτροπή θα συντάσσει εισηγήσεις αξιολόγησης των προτάσεων, θα παρακολουθεί την εξέλιξη του Προγράμματος, και θα μεριμνά για τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την «προτεραιοποίηση» των συμβάσεων.