Από την 16η Ιουλίου 2022 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2021/1768 της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και IV του Κανονισμού 2019/1009, με σκοπό την προσθήκη των κατακρημνισμένων φωσφορικών αλάτων και των παραγώγων τους ως κατηγορίας συστατικών υλικών σε προϊόντα λίπανσης της ΕΕ.

Ο εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός αυξάνει τις επιλέξιμες ΚΣ από 11 σε 12. Ενδεικτικά, με τη συγκεκριμένη τροποποίηση ένα προϊόν λίπανσης της ΕΕ συνοπτικά μπορεί να περιέχει κατακρημνισμένα φωσφορικά άλατα που προέρχονται από κατακρήμνιση αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα υλικά εισροής:

1. Λύματα και λυματολάσπη από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εκτός από ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 1069/2009,
2. Ζώντες ή νεκρούς οργανισμούς ή μέρη αυτών, υπό προϋποθέσεις,
3. Λύματα και ιλύ από την επεξεργασία τροφίμων, ποτών, τροφών για ζώα συντροφιάς, ζωοτροφών ή γαλακτοκομικών προϊόντων, εκτός από ζωικά υποπροϊόντα.