Στις 03 Μαΐου 2022 εκδόθηκε ο Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2022/692, ο οποίος αποτελεί την 18η τροποποίηση (ATP) του Κανονισμού 1272/2008 CLP. O Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από τις 23 Μαΐου 2022 και τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν επικαιροποιηθεί από τους προμηθευτές τους μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2023.

Η 18η ATP περιλαμβάνει 56 νέες ουσίες εκ των οποίων: Εισάγει 38 νέες εναρμονισμένες ταξινομήσεις ουσιών, αναθεωρεί 17 εναρμονισμένες ταξινομήσεις ουσιών και καταργεί 1 εναρμονισμένη ταξινόμηση ουσίας.
Μεταξύ αυτών είναι οι ουσίες: 2-butoxyethanol (CAS: 111-76-2), 2-ethylhexanoic acid and its salts (Index Nr: 607-230-00-6), Benzophenone (CAS: 119-61-9), Bisphenol A (CAS: 80-05-7), Melamine (CAS: 108-78-1), Sodium Pyrithione (CAS 3811-73-2; 15922-78-8), Dibutyl tin di(acetate) (CAS: 1067-33-0), Cumene (CAS: 98-82-8).