Την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027 του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας» της Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 112.970.000 ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 49.900.000 ευρώ, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-27.

Η δράση, της οποίας η σχετική ένταξη υπεγράφη από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, αφορά στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (Research Development and Innovation – RDI) καθώς και την πρώτη βιομηχανική παραγωγή (First Industrial Deployment – FID) καινοτόμων συσσωρευτών λιθίου. Μάλιστα, αποτελεί τμήμα Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)/ Important Project of Common European Interest (IPCEI) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών (European Battery Innovation – EuBatIn).

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ικανοποίηση των αναγκών μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης αλυσίδας αξίας συσσωρευτών, από την εξόρυξη των πρώτων υλών, το σχεδιασμό και την κατασκευή στοιχείων και συστοιχιών συσσωρευτών έως την ανακύκλωση και τη διάθεσή τους με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Η εταιρεία έχει ήδη «σφραγίσει» χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η οποία θα στηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα της. Στόχος του επενδυτικού είναι να αυξήσει το δυναμικό παραγωγής μπαταριών λιθίου, να επεκτείνει τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δυνατότητες, καθώς και να της επιτρέψει να παράγει ζωτικής σημασίας βιομηχανικά στοιχεία που μέχρι σήμερα κατασκευάζονταν εκτός της εταιρείας. Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 205 νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στην Ξάνθη.