Στον εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής της Κλιάφας ΑΕ προχωρούν οι νέοι ιδιοκτήτες τους, αδελφοί Σαράντη. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων της εταιρείας έγινε τόσο μέσω δύο αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2020 κατά 5,89 εκατ. ευρώ περίπου, όσο κυρίως μέσω της έκδοσης κοινού εμπράγματου εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου τον Δεκέμβριο του 2020 ύψους 11,54 εκατ. ευρώ.
Το εν λόγω δάνειο εκταμιεύθηκε εντός του 2021 και χρησιμοποιήθηκε για τις επενδύσεις της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σε νέες γραμμές παραγωγής pet, αλουμινίου, επεξεργασίας νερού και παρασκευαστηρίου, θα κατευθυνθεί ποσό ομολογιακού δανείου που έλαβε η συγκεκριμένη βιομηχανία.
Οι βασικοί όροι προβλέπουν περιθώριο 2,2% πλέον Euribor με δόσεις μέχρι τον Γενάρη του 2028. Επίσης ο Όμιλος, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του, θα επιδιώξει την επίτευξη των στόχων που έχει θεσπίσει η διοίκηση για τη χρήση 2021, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στον κλάδο.
Εξαγωγικός προσανατολισμός

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Διοίκηση του Ομίλου έχει θεσπίσει στόχους, οι οποίοι είναι αύξηση μεριδίου στην εγχώρια αγορά με τοποθέτηση των προϊόντων σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες S/M και εξαγωγικός προσανατολισμός σε μεγάλες αγορές κυρίως προς Γερμανία, Αυστραλία και Βαλκάνια, ο οποίος θα ισχυροποιήσει τα brands του Ομίλου και θα επιτρέψει να αντισταθμιστούν οι αυξημένοι, λόγω οικονομικών συνθηκών, επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Επίσης, θα ενισχυθεί η ανάπτυξη νέων κωδικών και συσκευασιών με έμφαση στη διαφοροποίηση και την καινοτομία. Θα δωθεί βάση στη διαφημιστική προβολή σε συνάρτηση με προωθητικές ενέργειες για τόνωση της αναγνωρισιμότητας. Τέλος, θα επιδιωχθεί μείωση κόστους, κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 1,931 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη σε 357 χιλ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 577 χιλ. ευρώ.