Την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης της ΕΥΡΗΚΑ έως τις 31/12/2021, αποφάσισε η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής του υπουργείου Ανάπτυξης, μετά από αίτημα της εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκε η τροποποίηση της επένδυσης ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Σημειώνεται πως το κόστος της ενισχυόμενης επένδυσης διαμορφώνεται στο ποσό των 3.046.072 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των προς επένδυση κεφαλαίων, ήτοι το 1,8 εκατ. ευρώ αφορά μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό, και 340.935 ευρώ τεχνικά έργα και έργα υποδομής στις εγκαταστάσεις.

Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 22.500 τμ και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της στις αγορές της Κύπρου και Ρουμανίας. Η πανδημία του COVID 19 δημιούργησε νέες ανάγκες στους καταναλωτές σε απολυμαντικά και καθαριστικών προϊόντα και αυτό με την σειρά του οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των πωλήσεων στις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος, στις σχετικές κατηγορίες.