Στην απόκτηση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της Eledyn Mike προχώρησε η B&F Ενδυμάτων, για το ποσό των 166.513 ευρώ. Όπως αναφέρεται, με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η B&F Eνδυμάτων καθίσταται μοναδική και αποκλειστική εταίρος της Canalis Eνεργειακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», προέβη στην απόκτηση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», ήτοι στην απόκτηση χιλίων (1000) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ καταβάλλοντας το τίμημα των 166.513,06 €. Με την ολοκλήρωση μεταβίβασης, πλέον καθίσταται μοναδική και αποκλειστική εταίρος της «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» έχοντας στο εξής στην πλήρη κυριότητά της δύο πλήρως ηλεκτρισμένα και εν λειτουργία Φ/Β πάρκα 0,5 ΜWatt έκαστο.