Θετική χρονιά ήταν για τη ΒΙΟΣΑΛ το 2022, με τα καθαρά κέρδη της εταιρείας να ανέρχονται στο ποσό 803.730,78 ευρώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ.
Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών της Βιομηχανίας Τυποποιημένων Σαλατών ανήλθε στο ποσό των 6.781.129,24 ευρώ και είναι αυξημένος κατά 33,33% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 5.257.267,55 ευρώ αυξημένο κατά 43,22% περίπου από την προηγούμενη χρήση ενώ τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 1.523.861,69 ευρώ.
Τέλος, μετά και την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών και των εκτάκτων αποτελεσμάτων τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 803.730,78 (κέρδος) και είναι μειωμένα κατά 15,58% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Αισιόδοξη εμφανίζεται η διοίκηση αναφορικά με το μέλλον, καθώς, όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις, «οι εργασίες της εταιρείας με τον χρόνο βαίνουν αυξανόμενες με σημαντικό αποτύπωμα της αύξησης στα κέρδη και γενικά σε όλα τα χρηματοοικονομικά μεγέθη».