Την εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της Space Hellas, στη συνεδρίασή του στις
13-05-2021, της κ. Άννας Καλλιάνη, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του αποφάσισε το Δ.Σ. της εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Αθανάσιου Πατσούρα. Η κ. Άννα Καλλιάνη διαθέτει ακόμα επιτυχημένη παρουσία στον τομέα δραστηριότητάς της και εξειδικευμένες γνώσεις, επάρκεια και δεξιότητες, ενώ η εκλογή της θα ανακοινωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί.’