Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και το 2022 διατήρησε τη ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα σε ικανοποιητικά επίπεδα κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και δευτερευόντως στο δεύτερο, εκτιμά η Σωληνουργεία Τζιρακιάν Α.Ε., δημοσιεύοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2022. Παρά τα αρνητικά χαρακτηριστικά που συσσώρευσε το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών της και βελτίωση του όγκου των πωλήσεων σε επίπεδα αντίστοιχα του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ενώ το μικτό αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων, καθώς και η λειτουργική κερδοφορία αν και σημαντικά επιβαρυμένα από την πτώση των τιμών του χάλυβα, το ενεργειακό κόστος και την αύξηση των επιτοκίων, κατέγραψαν θετική τροχιά.

Αισθητά αυξημένες πωλήσεις
Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 35.420 χιλ. ευρώ έναντι 30.229 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση +17,17%. Η αύξηση των τιμών του χάλυβα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε συνδυασμό με τη βελτίωση του όγκου των πωλήσεων επίδρασαν θετικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών. Το Καθαρό Αποτέλεσμα (κέρδη) μετά από φόρους, ανήλθε σε +174 χιλ. ευρώ έναντι κερδών +2.169 χιλ. ευρώ το 2021. Το τελικό αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από φόρο εισοδήματος -150 χιλ. ευρώ, από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού -36 χιλ. ευρώ, ενώ ενισχύθηκε από το καθαρό αποτέλεσμα επενδύσεων σε ακίνητα λόγω επανεκτίμησης τους κατά καθαρό ποσό +63 χιλ. ευρώ.

Συνεχίζεται το επενδυτικό πλάνο
Η Σωληνουργεία Τζιρακιάν, όπως διαμηνύει κατά τον σχολιασμό των οικονομικών της αποτελεσμάτων, συνεχίζει εντατικά και το 2023 την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις, αποσκοπώντας κατά αυτό τον τρόπο στην αποκόμιση ωφελειών που θα προκύψουν από την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής καθώς και από τη μείωση του κόστους της ενέργειας μέσω των χαμηλότερων καταναλώσεων.

Τέλος, με την ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου 2023, οι στόχοι που είχαν τεθεί επιβεβαιώθηκαν, με τον όγκο του πωληθέντος τονάζ και του τζίρου να έχουν θετικό πρόσημο. Κατά την έναρξη του δευτέρου τριμήνου παρατηρούνται καθυστερήσεις και αναβολές στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση διαφόρων κατασκευαστικών έργων καθώς η διεθνής και η εγχώρια αβεβαιότητα φαίνεται να συγκρατεί τη ζήτηση.